Jonesy Speaks at the Biophysical Society President's Symposium